Stipendium för examensarbete!

Information om Stipendium för bästa examensarbete i ekonomi

I samband med sitt 100-årsjubilum 2011 inrättade Föreningen Foder & Spannmål (F&S) ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i ekonomi på magister/-masternivå.  F&S är en branschorganisation för svensk foderindustri och svensk spannmåls- och råvaruhandel och företagen är således verksamma i ledet både före och efter lantbrukaren. Idén bakom inrättandet är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på ekonomiska faktorer med relevans för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Ett nominerat arbete behöver inte avhandla frågeställningar som är direkt kopplade till livsmedelsproduktion, utan kan vara inriktat mot mer generella frågeställningar, bara de har relevans för svensk livsmedelsproduktion. Såväl examinatorer som handledare och författare kan nominera uppsatser.

Bakgrund

Sedan Sverige blev medlemmar i EU har marknaderna för råvaror och livsmedel till betydande delar avreglerats.  Under denna tid har det blivit allt tydligare att faktorer som inte är direkt kopplade till produktionen, utan till marknaden och dess mekanismer, fått större betydelse för den värdekedja som påverkar livsmedelssektorns och lantbruksföretagens ekonomi och konkurrenskraft. Detta har inte minst tydliggjorts under det senaste året. F&S:s uppfattning är att dessa frågor behöver belysas mer, eftersom förmågan att hantera olika marknadsrelaterade frågor kommer att vara avgörande för den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft i framtiden.

Stipendiet

Stipendiesumman är på 20 000 kr och delas ut för ett examensarbete vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet. Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande. 

Jury

En jury bestående av följande fem ledamöter har tillsats av Foder & Spannmåls styrelse.

 • Hans Andersson, professor i ekonomi vid SLU
 • Joakim Gullstrand, professor i nationalekonomi vid Lunds Universitet
 • Sara Johansson, ekonomie doktor vid Jönköpings Universitet
 • Jan Rundqvist, ordförande Foder & Spannmål
 • Erik Hartman, fd VD Föreningen Foder & Spannmål, juryns ordförande

Nominering och regler

 • Nominering kan göras av examensarbetets författare, handledare eller examinator.
 • Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande.
 • Arbetet skall vara inriktat på frågeställningar inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia eller näraliggande områden.
 • Arbetet skall vara relevant för verksamheter inom livsmedelskedjan, men behöver inte handla specifikt om livsmedel. 
 • Ett nominerat arbete skall vara publicerat och godkänt under perioden 211101-221031 för att kunna erhålla stipendiet för 2023.
 • Nominering sker per e-post tillsammans med nominerad uppsats och kontaktuppgifter till  erik.hartman@foderochspannmal.se

Märk e-postmeddelandet med ordet ”Jubileumsstipendium”. Ni skall erhålla en bekräftelse på att nomineringen registrerats. Kontakta i annat fall Erik Hartman på Foder & Spannmål, gärna per telefon (0708-569950).

 • Nomineringstiden pågår fram till den 23 december 2022.
 • Juryn meddelar sitt beslut i januari 2023.
 • Juryn fattar beslut med kvalificerad majoritet.
 • Ledamot av juryn deltager inte i beslut beträffande stipendiemottagare vars examensarbete lagts fram vid lärosäte där ledamoten är verksam.
 • Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiet kommer att delas ut i samband med Foder & Spannmåls Branschdag den 2 februari 2023 i Stockholm.

Mer information om Föreningen Foder & Spannmål finns på www.foderochspannmal.se

Stockholm den 15 oktober 2022

Erik Hartman

Foder & Spannmål

Translate »