Förtroendevalda

FÖRTROENDEVALDA

Utbildningsbevakare

Sara Weberyd, Utbildningsbevakare

Det finns en representant för SPREK respektive REK och dessa har ansvar för de kursvärdar som finns. Med detta avses att instruera, inspirera och stödja dem i deras arbete. Utbildningsbevakarna ska också verka för att kursvärderingar sker enligt gällande regler samt att dessa följs upp med ett kursutvärderingsmöte. Utbildningsbevakaren skall även ansvara för att protokoll från dessa möten skrivs. Man ska också verka för att återföring sker till de studenter som har avslutat kursen samt nya kursdeltagare, bland annat genom att lägga upp mötesprotokoll på hemsidan. Man ska tillsammans med ELINs 1:e vice ordförande och de andra utbildningsbevakarna sitta med i utbildningsrådet.

Chefredaktör Drömmen

Neda Karami, Chefredaktör Drömmen

Chefredaktören för Drömmen ska ansvara för att fyra nummer av tidningen kommer ut varje år, två under vårterminen och två under höstterminen. Det ska också skapas en redaktion för tidningen Drömmen och chefredaktören ska leda samt fördela arbetet mellan redaktionsmedlemmarna på ett tillfredställande sätt. Chefredaktören ska också se till så att innehållet skapar ett intresse för alla årskurser och båda civilekonomprogrammen, samt att tidningen har en lagom blandning seriösa utbildnings- och näringslivsartiklar och studentlivsrelaterade reportage. Ett viktigt inslag är också att hålla kontakt med annonsörerna gällande deadlines och övriga riktlinjer. På chefredaktören ligger också det yttersta ansvaret för anskaffning av sponsorer till tidningen så att den går ihop ekonomiskt. Man ska också tillsammans med näringslivet boka in annonser och företagsreportage. Chefredaktören ska också ombesörja tryckning samt distribution av tidningen till ELIN:s medlemmar, U9:s medlemmar, sponsorer, övriga sektioner på Universitetet, lärare på IEI samt till StuFF.

Anton Kronholm, Vice Skattmästare

Vice Skattmästare

Som vice skattmästare ansvarar du för att koordinera och stödja de ekonomiskt ansvariga i olika projekt. Du ska även bistå skattmästaren med att se till att föreningens resurser förvaltas i god ekonomisk anda och med sunt förnuft på det för ELIN mest fördelaktiga sätt. I din roll som vice skattmästare ska du ha god insikt i hur föreningens bokföring sköts och du är huvudansvirig för ELINs kundfakturor och kontakten angående dessa. Som vice skattmästare ska vara ett stöd för skattmästaren i allt från budgetläggning till löpande bokföring och har även egna ansvarsområden inom detta